Naudojimosi taisyklės

INTERNETINĖS SVETAINĖS, INTERNETINĖS PLATFORMOS IR MOBILIOSIOS APLIKACIJOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis Bendrovės (toliau – Bendrovė) priimtas teisinis dokumentas yra Bendrovės internetinės svetainės autostar.lt (toliau – Internetinė svetainė) ir joje esančios internetinės platformos (toliau – Internetinė platforma) bei mobiliosios aplikacijos „autostar.lt“  (toliau – Mobilioji aplikacija) naudojimosi sąlygų ir taisyklių rinkinys (toliau – Taisyklės).

1.2. Šiomis Taisyklėmis taip pat yra nustatomos Bendrovės bei Bendrovės Internetinės svetainės, Internetinės platformos ir Mobiliosios aplikacijos vartotojų (toliau – Vartotojas) teisės ir pareigos. Į „Vartotojo“ kategoriją įeina fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems Bendrovė suteikia galimybę naudotis Internetine svetaine, Internetine platforma ir Mobiliąja aplikacija bei per jas teikiamomis paslaugomis.

1.3. Bendrovė Internetinės svetainės, Internetinės platformos ir Mobiliosios aplikacijos pagalba suteikia Vartotojams virtualią erdvę, kuri yra skirta prekių ar paslaugų pardavimui, dalyvavimui su tuo susijusiose diskusijose ar tiesioginiuose pokalbiuose (toliau – Paslaugos). Bendrovė yra tik internetinė platforma, jungianti Vartotojus, kuriems reikia paslaugų ar prekių su kitais Vartotojais – nepriklausomais paslaugų ar prekių pardavėjais.

1.4. Vartotojas, prisiregistravęs ir naudodamasis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, sutinka su šiomis Taisyklėms. Šių Taisyklių prasme, Paslaugos ir Vartotojo naudojimasis jomis apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Internetinėje svetainėje, Internetinėje platformoje ar Mobiliojoje aplikacijoje, įskaitant, bet neapsiribojant, skelbimų kūrimą ir publikavimą, savo ir kitų Vartotojų skelbiamos informacijos skaitymą, užsakymų pateikimą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, tiesioginių / tikralaikių (online) žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų, atitinkančių šių Taisyklių reikalavimus, pateikimą, siuntimą bei gavimą.

1.5. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Internetine svetaine, Internetine platforma ir Mobiliąja aplikacija, įsipareigoja priimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Vartotojas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Internetine svetaine, Internetine platforma ir Mobiliąja aplikacija.

1.6. Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai periodiškai keisti, atnaujinti ar papildyti Taisykles,teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, todėl Vartotojas turi įsitikinti, kad yra susipažinęs su naujausia Taisyklių versija, kuri yra skelbiama Internetinėje svetainėje. Bendrovė įsipareigoja informuoti Vartotojus apie atliktus Taisyklių pakeitimus. Informacija apie tai, jog yra atlikti Taisyklių pakeitimai, yra skelbiama pagrindiniame Internetinės svetainės puslapyje. Bendrovei pagrindiniame Internetinės svetainės puslapyje paskelbus apie Taisyklių pakeitimus ir Vartotojui toliau tęsiant veiklą Internetinėje svetainėje, Internetinėje platformoje ar Mobiliojoje aplikacijoje, yra laikoma, kad Vartotojas yra tinkamai susipažinęs su nauja Taisyklių redakcija ir šiais konkliudentiniais veiksmais su ja sutiko.

1.7. Vartotojas, norėdamas susisiekti su Bendrove, gali kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu info@autostar.lt. Atsakant į Vartotojo užklausas, Bendrovė turi teisę susisiekti su Vartotoju jo nurodytais kontaktiniais duomenimis. Visi kiti Bendrovės pranešimai yra siunčiami Vartotojo pateiktais kontaktiniais duomenimis tik gavus išankstinį Vartotojo sutikimą, nebent pranešimai yra būtini ir reikalingi Bendrovės Paslaugų tinkamam teikimui ir Vartotojo teisių ir pareigų tinkamam įgyvendinimui ar su jais susiję.

2. INTERNETINĖJE SVETAINĖJE, INTERNETINĖJE PLATFORMOJE IR MOBILIOJOJE APLIKACIJOJE SKELBIAMAS TURINYS

2.1. Vartotojas supranta ir sutinka, kad ne Bendrovė, o tik jis pats yra atsakingas už visą turinį, kurį kuria, gauna, siunčia, skelbia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis. Vartotojas prisiima visą atsakomybę už visus savo veiksmus ir sprendimus.

2.2. „Turinys“ šiose Taisyklėse reiškia bet kokio pobūdžio informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, skelbimus, forumo temas, komentarus, bet kokius duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, vaizdo medžiagą, dokumentus, komentarus, žinutes ir kita, kurias Vartotojas kuria, pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda ar kitokiais būdais disponuoja naudodamasis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis per Internetinę svetainę, Internetinę platformą ar Mobiliąją aplikaciją.

2.3. Vartotojas įsipareigoja nekurti, neskelbti, nesiųsti, ar bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, ar moraliai netinkamo, neteisingo, klaidinančio, melagingo, nesąžiningo, šmeižikiško, grasinančio, įžeidaus, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio, įskaitant, bet neapsiribojant, tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, asmenų teises ar teisėtus interesus pažeidžiančio turinio, o taip pat bet kurio kito turinio, kuris gali būti laikomas moraliai netinkamu, pažeisti teisės aktų reikalavimus, įskaitant intelektines nuosavybes teises, duomenų apsaugos ir sąžiningos konkurencijos reikalavimus ir kita, arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų, etikos normų ir geros moralės reikalavimams arba sukeltų ar galėtų sukelti bet kokią žalą Bendrovės ir kitų Vartotojų ar trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams.

2.4. Vartotojas įsipareigoja nekurti ir neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ar kitų kenkėjiškų priemonių, nuorodų į teisės aktais draudžiamą arba ribojamą turinį, galintį pažeisti Bendrovės, Vartotojų ar kitų trečiųjų asmenų teises ar interesus, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektines nuosavybės teises, bei kito nepageidaujamo teisės aktams ar gerai moraliai prieštaraujančio turinio.

2.5. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Bendrovė nekontroliuoja kitų Vartotojų, lankytojų ar trečiųjų asmenų Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Bendrovės paslaugomis, todėl Vartotojas supranta ir sutinka, kad Bendrovė nebus laikoma atsakinga dėl tokio turinio tikslumo, vientisumo, kokybės. Vartotojas, manantis kad konkretus turinys pažeidžia jo ar kitų asmenų teises, ar prieštarauja šioms Taisyklėms, turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl galimo šio turinio pašalinimo.

2.6. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Bendrovė turi teisę savo nuožiūra arba gavusi prašymą dėl turinio pašalinimo tikrinti, peržiūrėti Vartotojo kuriamą ir perduodamą turinį, siekiant aptikti ar nustatyti Bendrovės nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą turinį, o tokį turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti bet Vartotojo sutikimo.

2.7. Bet koks Vartotojų kuriamos informacijos paskelbimas, platinimas ir/ar padarymas kitais būdais viešai prieinamu Internetinėje svetainėje, Internetinėje platformoje ar Mobiliojoje aplikacijoje nėra laikomas Bendrovės pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį. Bendrovė yra tik platformos tarpininkas ir atlieka tik tarpininkavimo, Vartotojams tarpusavyje įsigyjant ar parduodant prekes ar paslaugas, funkcijas.

2.8. Visi pranešimai ir informacija tarp Vartotojo ir Bendrovės bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis – elektroninio pašto adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Internetinėje svetainėje, Internetinėje platformoje ar Mobiliojoje aplikacijoje, nebent šiose Taisyklėse yra nurodyta kitaip. Bendrovė turi teisę Vartotojui pranešimus siųsti tik turėdama jo rašytinį, žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais išreikštą sutikimą, nebent pranešimai yra būtini ir reikalingi, Bendrovės Paslaugų tinkamam teikimui ir Vartotojo teisių ir pareigų tinkamam vykdymui.

2.9. Visos teisės į Internetinėje svetainėje, Internetinėje platformoje ar Mobiliojoje aplikacijoje esantį turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, kūrinius, prekių ženklus ir kita, priklauso Bendrovei ir yra saugomos nuosavybės ir, be kita ko, intelektinės nuosavybės teisėmis. Joks Internetinėje svetainėje, Internetinėje platformoje ar Mobiliojoje aplikacijoje esantis turinys ar kitokia informacija be Bendrovės aiškiai išreikšto išankstinio rašytinio sutikimo ar leidimo negali būti kopijuojamas, atgaminamas, skelbiamas, padaromas viešai prieinamu, platinamas ar kitaip juo disponuojama.

2.10. Naudodamasis Internetine svetaine, Internetine platforma ir Mobiliąja aplikacija ir kurdamas, teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas turinį per jas, Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Bendrovei visas turtines intelektinės nuosavybes teises į jį, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, keisti, versti, viešai skelbti ir padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Vartotojo pateiktą turinį;

2.11. Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad, kiekvieną kartą pateikdamas, padarydamas viešai prieinamu, skelbdamas, ar kitaip platindamas bet kokį turinį, Vartotojas turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su turiniu, kuriuos Vartotojas atlieka, įskaitant teisę naudoti turinyje esančius prekių ženklus ir (ar) autorių teisių objektus. Vartotojo generuojamas ir skelbiamas turinys negali pažeisti kitiems asmenims priklausančių intelektinės nuosavybės teisių.

3. PASLAUGŲ IR PREKIŲ KAINOS NUSTATYMAS SKELBIMUOSE

3.15. Apmokėjimas dėl skelbime nurodytų prekių ar paslaugų įsigijimo vyksta tarp Vartotojo, siekiančio parduoti savo prekes ir paslaugas, ir Vartotojo, siekiančio įsigyti parduodamas prekes ar paslaugas, pagal bendrą jų susitarimą. Bendrovė prekių ar paslaugų užsakymo bei apmokėjimo ir su tuo susijusiuose procesuose nedalyvauja kaip tarpininkas ir neprisiima jokios atsakomybės dėl šių procesų organizavimo ir įgyvendinimo.
3.16. Pinigų grąžinimas - jeigu Vartotojas, įsigijęs prekes ar paslaugas iš kito Vartotojo yra nepatenkintas paslaugų ar prekių kokybe ir norėtų susigrąžinti pinigus, Vartotojas turėtų kreiptis tiesiogiai į Vartotoją, pardavusį prekes ar paslaugas. Bendrovė sukuria tik virtualią erdvę vartotojams, todėl dėl prekių grąžinimo ar pinigų, sumokėtų už prekes ar paslaugas susigrąžinimo, bei kitų susijusių klausimų Bendrovė neatsako.
3.17. Bendrovė nėra atsakinga už skelbimuose parduodamas prekes / paslaugas, neatsako už Vartotojų elgesį siūlant, parduodant, įsigyjant prekes / paslaugas. Vartotojai yra patys atsakingi už savo pačių veiksmus bei mokestinius (pvz. valstybines rinkliavas, mokesčius VMI) ar visus kitus susijusius sprendimus.

4. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

 4.1. Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis autostar.lt svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Bendrovė turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą.

4.1. Paslaugos užsakymas. Vartotojas, teikdamas norimos paslaugos užsakymą, pažymi norimas užsakymo dienas kalendoriuje. Vartotojas, parduodantis atitinkamas paslaugas, gavęs užsakymą, per 24 valandas turi patvirtinti ar atmesti Vartotojo užsakymą. Jei Vartotojas, parduodantis paslaugas, atmes sukurtą užsakymą – užsakymas bus atšauktas. Tuo tarpu, jeigu patvirtins užsakymą - užsakymas bus patvirtintas. Užsakymo patvirtinimas ar atmetimas yra išsiunčiamas Vartotojui, užsakančiam paslaugas, elektroniniu paštu. Vartotojo pateiktas užsakymas tampa aktyviu, kai Vartotojas, parduodantis paslaugas, jį patvirtina.

4.2. Prekės užsakymas. Vartotojas, teikdamas norimos prekės užsakymą nurodo norimos prekės kiekį. Vartotojas, parduodantis prekę, gavęs užsakymą, turi 24 valandas patvirtinti ar atmesti Vartotojo užsakymą. Jei Vartotojas, parduodantis prekę, atmes sukurtą užsakymą – užsakymas bus atšauktas. Tuo tarpu, jeigu patvirtins užsakymą - užsakymas bus patvirtintas. Užsakymo patvirtinimas ar atmetimas yra išsiunčiamas Vartotojui, įsigyjančiam prekę elektroniniu paštu. Vartotojo pateiktas užsakymas tampa aktyviu, kai Vartotojas, parduodantis prekę, jį patvirtina. Po patvirtinimo, Vartotojas gali susisiekti su Vartotoju, parduodančiu prekę, Internetinės platformos susirašinėjimo funkcijos pagalba ar nurodytu Vartotojo, parduodančio prekę, telefonu.

4.3. Bendravimas tarp Vartotojų:

4.3.1. Paslaugos ir prekės yra administruojamos ir vykdomos pačių Vartotojų. Vartotojo, norinčio įsigyti prekių, lūkesčiai turėtų būti išsakyti tiesiogiai Vartotojui, parduodančiam prekes. Vartotojai tarpusavyje gali bendrauti Internetinės platformos susirašinėjimo funkcijos pagalba, telefonu arba SMS žinutėmis tik artėjančio užsakymo tikslais.

4.3.2. Vartotojas, tiekiantis paslaugas, sutinka, kad jo telefono numeris būtų nurodomas Vartotojui, užsakančiam paslaugas, po to, kai užsakymas tampa patvirtintu. Vartotojas, suteikia teisę tiek Vartotojui, užsakančiam prekę, tiek Bendrovei su juo susisiekti nurodytais kontaktais užsakytos paslaugos klausimais.

4.4. Paslaugų ir prekių standartai:

4.4.1. Kiekvienas Vartotojas, parduodantis prekes ar paslaugas, turi kuo objektyviau įvertinti teikiamos paslaugos ir/ar parduodamos prekės kainą bei skelbimo aprašą. Bendrovė negarantuoja ir neatsako už paslaugų ar prekių kokybę ir kitas charakteristikas.

4.4.2. Siekiant geriausių rezultatų, naudojantis Bendrovės Internetine platforma, Bendrovė rekomenduoja: (i) įsitikinti, kad norima prekė ar paslauga atitinka lūkesčius, skaitant prekes ar paslaugos aprašymą ar papildomai pasiteiraujant Vartotojo, parduodančio tas prekes ar paslaugas; (ii) įvertinti apie Vartotoją, parduodantį prekes ir paslaugas, paskelbtus atsiliepimus iš kitų Vartotojų; (iii) Jei Vartotojas, įsigijęs prekę ar paslaugą, nebuvo patenkintas paslauga ar preke, kito Užsakymo metu Bendrovė rekomenduoja išbandyti kito Vartotojo parduodamas prekes ar paslaugas.

4.5. Užsakymo pakeitimas ar atšaukimas per elektroninį katalogą:

4.5.1. Kol užsakymas yra nepatvirtintas Vartotojo, parduodančio prekes ar paslaugas, tol prekę ar paslaugą įsigyjantis Vartotojas gali keisti paslaugos užsakymo detales ir/ar datas bei laiką. Taip pat galimas užsakymo atšaukimas. Jeigu Vartotojas, parduodantis prekes ar paslaugas, nepatvirtina užsakymo per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo pradžios, užsakymas automatiškai baigia galioti.

4.5.2. Jeigu paslaugas ar prekes parduodantis Vartotojas patvirtino užsakymą, Vartotojas, įsigyjantis prekes ar paslaugas, gali atšaukti užsakymą susisiekęs su Vartotojų aptarnavimo skyriumi el. paštu info@autostar.lt.

4.6. Bendrovė atlieka tik tarpininko tarp Vartotojų funkciją, todėl neatsako dėl jokių atvejų, susijusių su Užsakymo pateikimu ir vykdymu.

5. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Vartotojas, naudodamasis Internetine svetaine, Internetine platforma ir Mobiliąja aplikacija ir atlikdamas tiek pirkėjo, tiek pardavėjo vaidmenį, įsipareigoja:
5.1.1. nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei Bendrovės, Vartotojų ar (ir) trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant, teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą, vartotojų teisių apsaugą, sąžiningą konkurenciją, mokestinius klausimus ir kt.;

5.1.2. neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia Bendrovės, Vartotojų ir trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
5.1.2.1. nenaudoti Bendrovės Internetinės svetainės, Internetinės platformos, Mobiliosios aplikacijos tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Bendrovės teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Bendrovės reputacijai ir įvaizdžiui, Bendrovės programinei ir techniniai įrangai, serverio saugumui, vientisumui ar riboti Bendrovės galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;
5.1.2.2. nenaudoti Bendrovės Internetinės svetainės, Internetinės platformos, Mobiliosios aplikacijos veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kurių asmenų teisėms ir interesams ar jų turtui, atlikti;
5.1.2.3. nesiūlyti ir neparduoti prekių ir/ar paslaugų, nesusijusių su Internetinės platformos paskirtimi ar (ir) kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar moralės ir etikos normoms, ir kurios nurodytos Taisyklių 10.5. punkte paskelbtame nebaigtiniame „Draudžiamų prekių ir paslaugų sąraše“;
5.1.2.4. nenaudoti ir nebandyti naudoti Bendrovės Internetinės svetainės, Internetinės platformos, Mobiliosios aplikacijos  neteisėtiems sandoriams organizuoti ir (ar) vykdyti, sukčiavimui ar kitokiai neteisėtai veiklai;
5.1.2.5. nereklamuoti, neskelbti ir kitaip neplatinti informacijos, kurioje minimi su Bendrove tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos.
5.1.3. Teikti objektyvią, teisingą, neklaidinančią, visapusišką, sąžiningą ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas, įskaitant kokybę, būklę, charakteristikas, gamintoją, kainą.

5.1.4. Saugoti ir neatskleisti Vartotojo prisijungimo vardo ir slaptažodžio (jei tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Bendrovės Paslaugomis. Vartotojas įsipareigoja nedelsdamas el. paštu pranešti Bendrovei, jei Vartotojo el. paštas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Bendrovės Internetine svetaine, Internetine platforma, Mobiliąja aplikacija, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
5.1.5. Viename Skelbime reklamuoti ir/ar skelbti ne daugiau kaip vieną prekę ir/ar paslaugą, taip pat nereklamuoti ir/ar neskelbti kelių tą pačią prekę ir/ar paslaugą reklamuojančių Skelbimų.
5.1.6. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose kategorijose.
5.1.7. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su klaidinančiais žodžiais ar žodžių junginiais.

5.1.8 užtikrinti, kad Skelbimuose pateikiamose nuotraukose yra nurodyti tikrieji reklamuojami objektai. Taip pat užtikrinti, kad nuotraukos yra aiškios, be papildomų grafinių elementų, kurie galėtų iškreipti reklamuojamo objekto būklę ar savybes. Vartotojas yra laikomas atsakingu ir atsako, jeigu jo Skelbime pateikta informacija pažeidžia kitų asmenų teises į intelektinę nuosavybę, atvaizdą, duomenų apsaugą ar kt.

5.2. Naudodamasis Internetine svetaine, Internetine platforma ir Mobiliąja aplikacija, Vartotojas patvirtina, kad jis:
5.2.1. yra veiksnus, ne mažiau kaip 16 metų sulaukęs fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Internetinėje svetainėje, Internetinė platformoje ir Mobiliojoje aplikacijoje;
5.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 5 (penktame) skyriuje;
5.2.3. supranta, kad sistema neįtraukia PVM ir kitų mokesčių, ir Vartotojui, įsigyjančiam prekes ar paslaugas, gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti šiuos mokesčius (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM, valstybines rinkliavas ir kt.);
5.2.4. supranta ir sutinka, kad Vartotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Vartotojo ir Bendrovės yra sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
5.2.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Vartotojo prisijungimo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Internetine svetaine, Internetine platforma, Mobiliąja aplikacija, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Bendrovė neturės pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo (el. pašto) ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;
5.2.6. supranta ir sutinka, kad Bendrovė tvarkys Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi duomenų apsaugos teisės aktais, šiomis Taisyklėmis bei Bendrovės Privatumo Politika;
5.2.7. supranta ir sutinka, kad Vartotojų įkelti Skelbimai ir bet koks turinys, išskyrus Vartotojų kontaktinius duomenis ar kitus Vartotojo asmens duomenis, gali būti rodomi ne tik Internetinėje svetainėje, Internetinėje platformoje, Mobiliojoje aplikacijoje, bet ir kituose Bendrovės partnerių reklamos šaltiniuose, todėl bet kokie tretieji asmenys galės susipažinti su Skelbime esančia informacija bei Turiniu.

6. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Bendrovė turi teisę:

6.1.1. bet kada ir nepranešus Vartotojui keisti Internetinę svetainę, Internetinę platformą ir Mobiliąją aplikaciją ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Vartotojas, pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Internetinė svetainė, Internetinė Platforma ir Mobiliojo aplikacija pasiekiama. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Bendrovė niekada nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus galimus neigiamus padarinius Vartotojui;

6.1.2. laikinai apriboti visos ar dalies Vartotojo turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Bendrovės Paslaugų per Internetine svetainę, Internetinę platformą, Mobiliąją aplikaciją teikimą, jeigu:

6.1.2.1. Vartotojas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų ar (ir) nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;
6.1.2.2. Bendrovės nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Internetinės svetainės, Internetinės platformos, Mobiliosios aplikacijos atnaujinimo darbai;

6.1.2.3. to reikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai būtina atlikti Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

6.1.2.4. tai yra reikalinga, siekiant apginti Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

6.1.2.5. Bendrovė įtaria, kad Vartotojas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Vartotojų saugumui, teisėms ir interesams;

6.1.2.6. Vartotojas naudodamasis Internetine svetaine, Internetine platforma, Mobiliąja aplikacija ir/ar keldamas Skelbimus daro žalą Bendrovei, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės geram vardui ir/ar reputacijai;

6.1.2.7. Bendrovei nusprendus nebetęsti veiklos;

6.1.2.8. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

6.1.3. bet kada apriboti Vartotojo galimybę skelbti Skelbimus ir/ar kitą turinį, įskaitant komentarus ir/ar tiesiogines žinutes bei savo nuožiūra pašalinti, keisti Skelbimus ar pašalinti bet kokį kitą turinį, įskaitant Vartotojo paliktus komentarus ir/ar tiesiogines žinutes, jei, Bendrovės nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;

6.1.4. Bendrovė turi teisę bet kada Internetinės svetainės, Internetinės platformos, Mobiliosios aplikacijos ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Vartotojo informacijos, tam, kad Internetine svetaine, Internetine platforma, Mobiliąja aplikacija  būtų patogiau naudotis;

6.1.5. Bendrovė turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti (administruoti ir prižiūrėti ar laikomasi Taisyklių) Vartotojo veiksmus Internetinėje svetainėje, Internetinėje platformoje, Mobiliojoje aplikacijoje, įskaitant Vartotojo Skelbimų ir/ar tiesioginių žinučių bei komentarų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones Bendrovė turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

6.1.6. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra panaikinti Vartotojo paskyrą, jei Vartotojas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus atsiliepimus ar komentarus iš kito Vartotojo. Vartotojas, nesutikdamas su tokiu sprendimu, turi teisę pateikti paaiškinimus Bendrovei dėl sprendimo panaikinti paskyrą nepagrįstumo, atsiųsdamas el. laišką adresu info@autostar.lt. Bendrovės vienašališkas sprendimas yra galutinis;

6.1.7. Bendrovė turi teisę be perspėjimo panaikinti Vartotojo paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip 1 (vienerius) metus.

6.2. Vartotojas yra informuotas ir supranta, kad Bendrovė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo Vartotojui, nutraukti Internetinės svetainės, Internetinės platformos, Mobiliosios aplikacijos veiklą.

8. ASMENS DUOMENYS

8.1. Bendrovė renka registracijos metu ar vėliau naudojantis Internetine svetaine, Internetine platforma, Mobiliąja aplikacija Vartotojo pateiktus ar Bendrovės automatiškai gautus Vartotojo asmens duomenis.

8.2. Bendrovės surinktų Vartotojo asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, Vartotojo, kaip duomenų subjekto, teises ir jų įgyvendinimą reglamentuoja Bendrovės priimta Privatumo Politika, su kuria kiekvienas Vartotojas privalo susipažinti, prieš pradėdamas naudotis Bendrovės Internetine svetaine, Internetine platforma, Mobiliąja aplikacija.

8.3. Bendrovė užtikrina Vartotojų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Bendrąjį Asmens Duomenų Apsaugos Reglamentą (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

9. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

9.1.Bendrovė nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Internetinėje svetainėje, Internetinėje platformoje, Mobiliojoje aplikacijoje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Vartotojų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Bendrovė nėra ir negali būti laikoma Vartotojo agentu, atstovu, tarpininku ir kt. Vartotojai, o ne Bendrovė yra atsakingi už sandorio sudarymą ir vykdymą bei visus kitus su sandorių susijusius įsipareigojimus, todėl Bendrovė neprisiima ir neprisiims jokios finansinės, moralinės bei administracinės atsakomybės dėl tarp Vartotojų sudaromų sandorių.

9.2. Nepaisant to, kad Vartotojas yra fizinis ar juridinis asmuo, naudojantis Bendrovės Paslaugas versle, jis sutinka, kad:

9.2.1. Bendrovė nėra ir negali būti laikoma atsakinga už, įskaitant, bet neapsiribojant Vartotojo ar kitų trečiųjų asmenų: (i) bet kokius verslo nuostolius, pardavimus, verslą ar pajamas; (ii) verslo sutrikimus; (iii) numatytų santaupų ar palūkanų praradimą; (iv) verslo galimybių praradimą; (v) programinės įrangos ir/arba duomenų praradimą ar sugadinimą; (vi) reputacijos ar prestižo praradimą/sugadinimą; (vii) bet kokią netiesioginę, specialią ar pasekminę / susijusią žalą, bet kokios rūšies nuostolius, išlaidas, baudas, pretenzijas.

9.3. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Internetinės svetainės, Internetinės platformos, Mobiliosios aplikacijos ir per jas vykdomų Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

9.4. Bendrovė nebus atsakinga už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Internetine svetaine, Internetine Platforma ir Mobiliąja aplikacija kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą ar kitas charakteristikas.

9.5. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Vartotojų prekės ir paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Bendrovės pusės. Bendrovė nepateikia jokių garantijų ir dėl to, jog Internetinė svetainė, Internetinė platforma ir Mobilioji aplikacija veiks ir paslaugos per jas bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ar tretiesiems asmenims.

9.6. Bendrovė nėra ir negali būti laikoma atsakinga už Internetinėje svetainėje, Internetinėje platformoje, Mobiliojoje aplikacijoje esančios informacijos, pateiktos Vartotojų, neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati Bendrovė) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ar tretiesiems asmenimis. Bendrovė nėra laikoma atsakinga ir už bet kokius Vartotojo atliktus šių Taisyklių pažeidimus ir dėl to galinčią atsirasti žalą.

9.7. Bendrovė neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Internetine svetaine, Internetine platforma ir Mobiliąja aplikacija ir/ar per jas vykdomomis paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją, įskaitant ir komentarus ir/ar tiesiogines žinutes.

9.8. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Bendrovė niekada ir dėl jokių priežasčių nebus laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Vartotojo netinkamu ir Taisyklėms prieštaraujančiu naudojimusi Internetine svetaine, Internetine platforma ir Mobiliąja aplikacija ir/ar per jas vykdomomis paslaugomis. Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam, Bendrovei ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Internetine svetaine, Internetine platforma ir Mobiliąja aplikacija ir/ar per jas vykdomomis paslaugomis.

9.9. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Bendrovei niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas (tinkamai ar netinkamai) naudojosi Internetine svetaine, Internetine platforma ir Mobiliąja aplikacija ar per jas teikiamomis paslaugomis.

9.10. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas per Internetinę svetainę, Internetinę platformą ir Mobiliąją aplikaciją teikiamas paslaugas. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Vartotojui negalint naudotis mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už mokamas Paslaugas Vartotojui nėra grąžinamas.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi tarp Bendrovės ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.3. Vartotojas, šiuo konkrečiu atveju – ne verslo tikslais veikiantis fizinis asmuo, prašymą ir/ar skundą dėl Bendrovės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Bendrovei ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@autostar.lt. Nesutikdamas su Bendrovės atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

10.4. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Bendrovės laiką.

10.5. Taisyklių Priedas Nr. 1 yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

10.6. Taisyklių paskelbimo diena: 2021-01-17

 

TAISYKLIŲ PRIEDAS NR. 1 - Draudžiamų prekių ir paslaugų sąrašas

1. Vartotojui yra draudžiama dėti skelbimus, kurie susiję su toliau nurodytų objektų pardavimu ir/ar pirkimu:

- akivaizdžiai pornografinio turinio medžiagą arba nuotraukas;medžiagą arba nuotraukas kurstančias, įskaitant, bet neapsiribojant, tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo;trečiųjų asmenų teises, įskaitant teisės į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;

- autorių, prekių ženklų arba kitas intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;

- pavojingas grynąsias chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų gyvybei, sveikatai arba aplinkai (pvz. sieros rūgštį, karbidą);

- narkotines ir psichotropines medžiagas, ypač narkotikus, taip pat kitas medžiagas naudojamas kaip narkotikų pakaitalai (pakaitines medžiagas), neatsižvelgiant į minėtų medžiagų laikymo ir prekybos jomis teisėtumą;

- elektronines cigaretes ir jų pildomąsias talpyklas;

- bet kokius vaistus (įskaitant gerinančius potenciją ar bet kokius kitus vaistinius preparatus);

- maisto papildus, kurie nėra notifikuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Notifikuotų papildų sąrašas pateiktas adresu http://www.vet.lt/maisto-papildai/;

- žmogaus arba gyvūnų organus;

- pajus, akcijas, obligacijas bei kitus vertybinius popierius, skolinius reikalavimus, investicinių fondų vienetus, draudimo polisus ir produktus bei bet kokius kitus investicijų arba piniginio indėlio forma siūlomus finansinius instrumentus, išskyrus išimtinai kolekcinės vertės materialius vertybinius popierius, jei tokiai prekybai pagal teisės aktus yra reikalingas atitinkamas leidimas ar licencija, ir toks leidimas ar licencija nėra gauti ir/arba jei tokio skelbimo paskelbimas prieštarauja teisės aktams reglamentuojantiems finansinių priemonių reklamą;

- programinės įrangos, kuriai suteikta NFR (neskirta parduoti) licencija, bandomąsias, nemokamas, laikinai nemokamas bei pasibaigusio autorinių teisių galiojimo versijas;

- programinę įrangą arba medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą, įskaitant:

- kompiuterio virusų arba kitų kenksmingų elementų turinčią programinę įrangą;

- programinę įrangą ir įrenginius leidžiančius rinkti su kompiuterio naudotoju susijusią informaciją jam nežinant;

- stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių, kietųjų diskų bei kitų atminties laikmenų ir automobilinių radijo imtuvų blokavimui bei slaptažodžių šalinimui skirtą programinę įrangą ir įrenginius, taip pat su blokavimu bei blokavimo šalinimu susijusią informaciją, instrukcijas bei paslaugas;

- programinę įrangą nuskaitančią elektroninio pašto adresus tinklapiuose bei įgalinančią vykdyti masinį pranešimų siuntimą interneto portalų bei momentinių žinučių ir pokalbių internetu naudotojams ir pan., negavus jų sutikimo;

- serijos numerius parduodamus atskirai be originalios programinės įrangos;

- instrukcijas bei tinklapių ir FTP tarnybinių stočių adresus (nuorodas), kuriuose pateikta informacija:

- leidžia arba palengvina pavojingų medžiagų gamybą arba įsigijimą;

- pažeidžia galiojančius teisės aktus arba yra slapta;

- leidžia arba palengvina galiojančių teisės aktų pažeidimą;

- nemokamų interneto portalų paskyras, įskaitant:

- momentinių žinučių ir pokalbių internetu paskyras (pvz. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);

- nemokamo elektroninio pašto paskyras (elektroninio pašto adresus);

- nemokamuose interneto portaluose sukurtas paskyras bei kvietimus naudotis šių portalų paslaugomis bei sukurti juose paskyras;

- partnerystės ir lojalumo programų paskyras bei su minėtomis programomis susijusiais paslaugas;

- asmens duomenis arba elektroninio pašto adresų sąrašus;

- išankstinio apmokėjimo korteles;

- paslaugas ir medžiagą, susijusią su dalyvavimu vadinamosiose finansų piramidėse, t.y. naujų narių pritraukimo principu kuriamose finansų struktūrose, kuriose pagrindinis (arba vienintelis) pelno šaltinis yra naujų narių mokamas registravimo mokestis;

- biržos investicijų sistemas, loterijų ir lažybų sistemas bei paslaugas susijusias su dalyvavimu loterijose bei lažybose, išskyrus oficialius knygos formatu išleistus leidinius, kuriems suteiktas ISBN numeris;

- žvejybos įrankius ir įrangą, kurių laikymą riboja teisės aktų nuostatos;

- ginklus ir šaudmenis, kurių laikymui arba prekybai būtina gauti atitinkamą leidimą arba juos registruoti bei dujinius granatsvaidžius ir pipirinių dujų purkštuvus, neatsižvelgiant į minėtų priemonių laikymo ir prekybos jomis teisėtumą, visus A ir B kategorijoms priskiriamus ginklus;

- registracijos liudijimus ir korteles siūlomas atskirai nuo transporto priemonių, kurioms jos išduotos;

- el. pašto paslaugas: t.y. masinio elektroninio susirašinėjimo aptarnavimo paslaugas;

- paslaugas ir medžiagą, skatinančias siųsti papildomai apmokestintas trumpąsias žinutes (vadinamasis „SMS Premium“);

- uždarbį internetu partnerystės sistemose (pvz. darbą spaudinėjant nuorodas);

- kitas prekes ir/ar paslaugas, kurių prekyba yra uždrausta ar ribojama, joms reikalingos atitinkamos licencijos ar leidimai, kurių Vartotojas neturi, arba tokios licencijos ir leidimai nesuteikia teisės tokias prekes ir/ar paslaugas parduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, įskaitant internete;

- taip pat bet kokias kitas prekes ir/ar paslaugas, kai jų prekybą, įskaitant internete, draudžia teisės aktai.

 

2. Bendrovė nurodo, jog šis sąrašas nėra baigtinis, todėl Vartotojas siūlydamas įsigyti ir/ar parduoti prekes ir/ar paslaugas, kai prekyba jomis galimai pažeidžia teisės aktų reikalavimus, veikia išimtinai savo rizika, ir Bendrovė jokiomis aplinkybėmis nėra ir negali būti laikoma atsakinga už tokių Skelbimų turinį.

 

Ar turite daugiau klausimų? Susisiekite su mumis